Raiffeisen Bank Polska. Bankomat - Radom, Polska zamknij